CD Review Mały Leksykon Wielkich Zespołów (PL)

..."the band actually knows how to create a really decent progrock level....."The Suffering Joy" is a very successful album"...unique in its class..."
 
 

„The Suffering Joy” jest więc naprawdę udanym albumem. Dla części odbiorów może być to wyjątkowa rzecz, do której ze sporą przyjemnością będą wracać. Nie da się jednak ukryć, że dla wielu innych może okazać się ona substytutem poprzedniego wydawnictwa Magic Pie, lub na odwrót. Na pojawianie się dzieła równie dobrego, ale w swojej klasie wyjątkowego, trzeba będzie poczekać, trzymając przy tym kciuki, oby tym razem Norwegom nic niefortunnego nieoczekiwanie nie stanęło na drodze.

By Jan T. Johannessen
Updated: 2/10/2011

Google translate: (Polish Below) Mały Leksykon Wielkich Zespołów

This album was to be published as early as last year. Norwegians, however, the fate intertwined quite a trick - the studio stood in flames, a fire destroyed much of the equipment. Premiere of new work groups had to be shifted a lot of time. The third album by the acquis Magic Pie, entitled "The Suffering Joy", finally released in late January, seems to confirm that the aspirations of the group to maintain a high level set by the previous album, they are not vain ambitions.

On the other hand, one might wonder whether the Norwegian group in his artistic pursuits is not restrained. The team has since all the strengths to become one of the more visible points on progrockowej world map - the ability to create a neat, albeit complex forms, decorating their truly beautiful melodies, high vocal and instrumental skills, a colorful selection of used instruments, vocal side with three excellent complementary votes ... But it seems that the Norwegians somewhat lacking the courage to use these conditions in a more brilliant, after all, was the album may not be similar to the previous twin, "Circus of Life", but certainly not changing even a millimeter of design, we adopted a second album of the band.

After taking "The Suffering Joy" from the context of previous accomplishments formation, one must do justice to the Norwegians - the band actually knows how to create a really decent progrock level. It's music full of energy and vitality, which might certainly appeal to fans of the sounds from the trade even Spock's Beard or Transatlantic. Group confirms that it is very fluent moves in long, complex forms, in a natural and logical way of combining the mood and tone (only less convincingly falls on a quasi-human trials progmetalowych rhythms, such as in the fourth part of the suite, "A Life's Work"). The only track on the album with "Radio" times (treating divided into four indexes of the suite as a whole), "Endless Ocean", it falls as naturally and satisfactorily - it lasted just three minutes a lovely ballad, reflecting a combination of two very valuable assets Magic Pie - nice melody sung in several voices.

"The Suffering Joy" is so very successful album. For the part of the load may be a unique thing to which the lot will be happy to return. It can not be concealed, however, that many others may prove to be a substitute for previous releases Magic Pie, or vice versa. On the appearance of the work as good, but unique in its class, you will have to wait, while keeping our fingers crossed, this time would be unfortunate Norwegians do not suddenly stood on the road.

www.progressrec.com


Ta płyta miała się ukazać już w zeszłym roku. Los spłatał jednak Norwegom nie lada figla – studio stanęło w płomieniach, ogień strawił większość sprzętu. Premiera nowego dzieła grupy musiała zostać sporo przesunięta w czasie. Trzeci album w dorobku Magic Pie, zatytułowany „The Suffering Joy”, wydany wreszcie pod koniec stycznia, zdaje się potwierdzać, że aspiracje grupy do utrzymania wysokiego poziomu wyznaczonego przez poprzedni album, nie są czczymi ambicjami.

Z drugiej jednak strony można by się zastanowić, czy norweska grupa w swoich artystycznych poczynaniach nie jest zbyt powściągliwa. Zespół ma bowiem wszelkie atuty, by stać się jednym z lepiej dostrzegalnych punktów na progrockowej mapie świata – umiejętność tworzenia zgrabnych, acz kompleksowych form, ozdabiania ich doprawdy pięknymi melodiami, wysoki kunszt wykonawczy, barwny wybór używanego instrumentarium, stronę wokalną złożoną z trzech znakomicie uzupełniających się głosów… Wydaje się jednak, że nieco brakuje Norwegom odwagi, by owe uwarunkowania wykorzystać w sposób bardziej błyskotliwy, wszak powstał album może nie bliźniaczo podobny do poprzedniego, „Circus of Life” , ale na pewno nie zmieniający choćby na milimetr stylistyki, jaką przyjęła druga płyta zespołu.

Po wyjęciu „The Suffering Joy” z kontekstu wcześniejszych dokonań formacji, trzeba jednak oddać sprawiedliwość Norwegom – formacja ta faktycznie umie tworzyć progrocka na naprawdę porządnym poziomie. To muzyka pełna energii i witalności, z pewnością mogąca przypaść do gustu sympatykom dźwięków spod znaku choćby Spock’s Beard, czy Transatlantic. Grupa potwierdza, że bardzo biegle porusza się w długich, rozbudowanych formach, w naturalny i logiczny sposób łącząc nastroje i brzmienia (jedynie mniej przekonywująco wypada w quasi-progmetalowych próbach łamania rytmów, jak choćby w czwartej części suity „A Life’s Work”). Jedyny na płycie utwór o „radiowym” czasie trwania (traktując podzieloną na cztery indeksy suitę jako całość), „Endless Ocean”, wypada równie naturalnie i zadowalająco – to trwająca zaledwie trzy minuty urocza ballada, będąca wyrazem połączenia dwóch bardzo cennych atutów Magic Pie – ładnych melodii śpiewanych na kilka głosów. 

„The Suffering Joy” jest więc naprawdę udanym albumem. Dla części odbiorów może być to wyjątkowa rzecz, do której ze sporą przyjemnością będą wracać. Nie da się jednak ukryć, że dla wielu innych może okazać się ona substytutem poprzedniego wydawnictwa Magic Pie, lub na odwrót. Na pojawianie się dzieła równie dobrego, ale w swojej klasie wyjątkowego, trzeba będzie poczekać, trzymając przy tym kciuki, oby tym razem Norwegom nic niefortunnego nieoczekiwanie nie stanęło na drodze. 

Autor: Przemysław Stochmal    
09.02.2011.

www.progressrec.com

 


Click to print

Touring Magic Pie   Audio Magic Pie speaker 108   clipper video magic pie   webshop ccart magic pie